در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شد؛ ضرورت تعریف مدل‌های جدید کشاورزی برای ارتقای بهره‌وري