خرده مالکی یکی از اصلی ترین معضلات کشاورزی استان است