حضور یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان