حضور امیر یوسفی در نشست صبحانه کاری با مسئول نمایندگی وزارت خارجه و مدیران دستگاه های اجرایی