حضور امیر یوسفی در جلسه معارفه مسئول و دبیر بسیج تجار استان گلستان