جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان