جلسه شورای حفاظت منابع آب و کارگرو سازگاری با کم آبی استان گلستان با حضور یوسفی رئیس و قلندری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان