جلسه اعطا اعتبارنامه به منتخبین دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان