تجلیل فعالان اقتصادی از دکتر حق شنانس استاندار گلستان به روایت تصویر