بیست و نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان