بیست و ششمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان