به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گلستان؛ آقای یوسفی تا حد زیادی دغدغه کشاورزان را کاهش دادند