بزرگترین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در قزاقستان افتتاح شد