برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان استان گلستان