برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان