برگزاری جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان