برگزاری اولین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۲