برگزاری اولین جلسه میز طیور کشوری در اتاق بازرگانی گرگان با محوریت روشهای بالا بردن تقاضای کل گوشت مرغ