با رأی هیات نمایندگان منتخب، هیات رئیسه جدید اتاق گرگان مشخص شد