بازدید و حضور محترم رئیس دادگستری به همراه دادستان محترم و مدیر صنعت و معدن کردکوی