بازدید هیئت رسمی و تجاری قزاقستان (منگستائو) از صنایع تبدیلی کشاورزی بهاران پیمان گلستان