بازدید نماینده فنی اتاق بازرگانی ایران از پیشرفت پروژه احداث ساختمان اتاق بازرگانی گرگان