بازدید رئیس و برخی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان از راه آهن اینچه برون