اولین جلسه کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی، حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی