اولین جلسه کمیسیون دانش بنیان و کسب و کارهای وابسته