اولویت‌های سه‌گانه بخش کشاورزی با همکاری دولت و بخش خصوصی اجرایی شود