امیر یوسفی : قزاقستان به مواد غذایی و خدمات فنی مهندسی ما نیاز دارد