افزایش سهم صنایع غذایی در صادرات و تولید ناخالص داخلی پیگیری می‌شود