آیین تودیع جناب آقای مختار مهاجر و معارفه محمد برزعلی بعنوان مدیر کل جهاد کشاورزی استان گلستان